Sykesalving

Sykesalving, også kjent som siste olje eller de sykes salving, er et sakrament som praktiseres i den katolske kirke. Dette sakramentet tilbys til syke eller døende medlemmer av kirken for å gi dem åndelig styrke, trøst og helbredelse, både fysisk og åndelig.


Under er en oversikt over prosessen om sykesalving trinn for trinn.

1     Identifisering av syke

Når en person er alvorlig syk, spesielt når de lider av en alvorlig sykdom eller er på livets terskel, kan de eller deres nære pårørende be om sykesalving fra en katolsk prest.

2     Bønn og Salving

En prest eller biskop kommer til pasientens sted (hjemmet, sykehuset eller annet passende sted) for å utføre sykesalvingen. Under ritualet ber presten for pasienten og salver dem med spesiell olje, kjent som sykeolje eller de sykes olje. Denne oljen er velsignet av biskopen under den årvisse krisma-messen i hellig uke.

3     Betydning

Sykesalving er ikke bare en bønn om fysisk helbredelse, men også en bønn om åndelig styrke og trøst for pasienten. Det er også en påminnelse om Guds nærvær i lidelsen og døden, og det gir troende håp om evig liv og frelse i Kristus.

Det er viktig å merke seg at sykesalving ikke er begrenset til personer som er i ferd med å dø. Det kan også tilbys til de som lider av alvorlige fysiske eller mentale sykdommer, før en større kirurgisk operasjon eller i situasjoner der helsen er alvorlig svekket. Det er et sakrament som tilbys til katolikker som trenger åndelig styrke og trøst i møte med sykdom og lidelse.

De som ønsker å motta sykesalvingen – eller deres pårørende, bes kontakte sognepresten.